Błędy medyczne – jak walczyć o swoje prawa?

Błąd medyczny to zdarzenie, w którym pacjent ponosi szkodę na skutek działania lub zaniechania działania ze strony personelu medycznego. Może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych dla pacjenta, a także dla personelu medycznego i systemu ochrony zdrowia. Czym dokładnie jest błąd medyczny? Jakie są jego przyczyny? Czy poszkodowani pacjenci mogą liczyć  odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej?

Co to jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to każde niezamierzone lub zaniechane działania ze strony personelu medycznego, np. lekarza, pielęgniarki, położnej, które prowadzi do szkody dla pacjenta. Błąd medyczny może mieć różne formy. Główne rodzaje błędów medycznych to:

 • błąd diagnostyczny – w wyniku nieprawidłowej diagnozy pacjent nie otrzymuje odpowiedniego leczenia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych;
 • błąd terapeutyczny – zastosowanie niewłaściwych dawek leków lub nieodpowiedniego leczenia, które prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta;
 • błąd techniczny – polega na nieprawidłowym wykonaniu przez personel medyczny czynności medycznej np. zabiegu czy operacji;
 • błąd proceduralny – nieprawidłowe wykonanie zabiegu lub niewłaściwe postępowanie podczas zabiegu, kończące się uszkodzeniem tkanek lub innymi powikłaniami;
 • błąd organizacyjny – to następstwo wadliwej organizacji opieki medycznej, które ma negatywne skutki dla pacjenta;
 • błąd informacyjny – brak lub niewłaściwe informowanie pacjenta o jego stanie zdrowia lub o możliwych skutkach leczenia.

Błędy medyczne – przyczyny

Istnieje wiele przyczyn błędów medycznych, do głównych z nich należą:

 • brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia personelu medycznego;
 • brak odpowiedniego szkolenia personelu medycznego;
 • zbyt mało czasu na przeprowadzenie diagnozy i leczenia;
 • brak odpowiednich procedur i standardów postępowania medycznego;
 • nieprawidłowa komunikacja między członkami personelu medycznego;
 • błędy systemowe, np. związane z zastosowaniem technologii medycznej.

Konsekwencje błędów medycznych

Konsekwencje błędów medycznych dla pacjentów mogą być bardzo poważne, a nawet prowadzić do śmierci. Pacjent może doświadczyć powikłań zdrowotnych, które wymagają dalszego leczenia i rehabilitacji, a także prowadzą do poniesienia znacznych wydatków. Błędy medyczne mogą również wpłynąć na jakość życia pacjenta, np. poprzez ograniczenie możliwości wykonywania pracy lub codziennych czynności.

Odszkodowanie za błąd medyczny

W przypadku poniesienia szkody na skutek błędu medycznego pacjent ma prawo do ochrony prawnej i ubiegania się o odszkodowanie. Odszkodowanie za błąd medyczny może obejmować koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, utratą zarobków, utratą zdolności do pracy, koszty utrzymania oraz straty moralne. Niestety, samodzielna walka o odszkodowania jest trudna. Procedura ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny jest zwykle skomplikowana i wymaga pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach medycznych. Adwokat może pomóc m.in. w napisaniu skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, w skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, złożeniu wniosku do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego. Mimo że sprawy medyczne są trudne, to nie można się poddawać, trzeba walczyć o swoje prawa. Błąd medyczny to zdarzenie, które może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych dla pacjenta, a także dla personelu medycznego i systemu ochrony zdrowia jako całości.

You may also like...