Prawo do ochrony danych osobowych: zasady i regulacje RODO

W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej działań odbywa się w internecie, ochrona danych osobowych staje się coraz ważniejsza. Właśnie po to powstało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO. W artykule przedstawione zostaną zasady i regulacje związane z RODO.

 1. Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub działań przed zawarciem umowy, w której osoba, której dane dotyczą, jest stroną;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony ważnych interesów osoby, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Dodatkowo należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa i zasadami rozporządzenia RODO.

 1. Zadania administratora danych

Administrator danych to osoba lub instytucja, która odpowiada za przetwarzanie danych osobowych. Administrator danych ma szereg zadań, w tym:

 • informowanie osoby, której dane dotyczą, o celach i sposobach przetwarzania danych oraz o prawach, jakie jej przysługują;
 • zbieranie i przechowywanie danych w sposób bezpieczny;
 • stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą lub dostępem osób niepowołanych;
 • usuwanie lub anonimizowanie danych, gdy przestają być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

RODO przewiduje szereg praw osób, których dane dotyczą, w tym:

 • prawo do informacji, czyli możliwość uzyskania od administratora danych informacji, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu;
 • prawo dostępu, czyli możliwość uzyskania kopii swoich danych oraz informacji o sposobie ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania, czyli możliwość poprawienia swoich danych, jeśli okazały się nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia, czyli możliwość żądania usunięcia swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli możliwość ograniczenia sposobu przetwarzania swoich danych w określonym celu;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz ich przeniesienia do innego systemu przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu, czyli możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych w określonych sytuacjach;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, czyli możliwość uzyskania informacji o zasadach działania algorytmów prowadzących do podjęcia decyzji na podstawie analizy danych.
 1. Konsekwencje nieprzestrzegania RODO

Nieprzestrzeganie RODO grozi wysokimi sankcjami finansowymi, które mogą wynosić nawet 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu całej firmy (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad i regulacji związanych z ochroną danych osobowych.

Podsumowując, RODO to bardzo ważne rozporządzenie regulujące zasady i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy administrator danych powinien pamiętać o przestrzeganiu zasad wynikających z RODO oraz o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Z drugiej strony, osoby, których dane są przetwarzane, powinny znać swoje prawa i korzystać z nich w razie potrzeby.

Możesz również polubić…