Prawo ochrony środowiska: regulacje dotyczące ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju

Prawo ochrony środowiska: regulacje dotyczące ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. W Polsce istnieje wiele regulacji prawnych, które określają zasady ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju. Przepisy te dotyczą nie tylko działań prowadzonych przez firmy, ale również jednostek samorządu terytorialnego i indywidualnych obywateli.

 1. Prawne instrumenty ochrony przyrody

Prawne instrumenty ochrony przyrody mają na celu zapewnienie ochrony różnych rodzajów środowiska naturalnego, takich jak gleby, wody, powietrze, rośliny i zwierzęta. Do najważniejszych aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody zaliczają się:

 • Ustawa o ochronie przyrody – jedna z kluczowych ustaw regulujących ochronę przyrody w Polsce, określająca m.in. zasady tworzenia rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz gatunków chronionych,
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zapewniająca ochronę gleb zasobów rolnych i leśnych przed degradacją,
 • Ustawa o odpadach – określająca zasady gospodarowania odpadami w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 1. Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój polega na równoważeniu potrzeb dzisiejszych i przyszłych pokoleń poprzez zaspokojenie potrzeb obecnych bez wpływu na możliwości ich zaspokojenia przez przyszłe pokolenia. W Polsce regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju znajdują się m.in. w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – określająca zasady zagospodarowania przestrzennego kraju, uwzględniające potrzeby ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • Ustawa o efektywności energetycznej – mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej, co w połączeniu z rozwojem odnawialnych źródeł energii przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 • Ustawa o ochronie powietrza – regulująca zasady ochrony powietrza, w tym ograniczanie emisji zanieczyszczeń.
 1. Rola samorządu terytorialnego w ochronie środowiska

Jednostki samorządu terytorialnego mają kluczową rolę w ochronie środowiska i zrównoważonego rozwoju na swoim terenie. W ramach swoich kompetencji mogą podejmować szereg działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, m.in. w zakresie gospodarowania odpadami, zarządzania zasobami wodnymi, ochrony powietrza czy zagospodarowania przestrzennego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą również podejmować inicjatywy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii oraz edukacji ekologicznej.

 1. Zagrożenia dla środowiska

W Polsce istnieje wiele czynników, które wpływają negatywnie na środowisko i wymagają działań zarówno ze strony państwa, jak i pojedynczych osób. Do największych zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce zaliczają się:

 • Emisja gazów cieplarnianych – Polska jest jednym z największych emiterów gazów cieplarnianych w Europie,
 • Zaśmiecanie i zanieczyszczenie wód – Polska posiada wiele zanieczyszczonych zbiorników wodnych, często wskutek wylewów z nieprzetworzonych ścieków,
 • Deforestacja – w wyniku wycinania lasów poprawia się z jednej strony rozwój miast, ale z drugiej strony spada ilość drzew produkujących tlen i pochłaniających dwutlenek węgla,
 • Nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych – w Polsce rocznie wykorzystywanych jest wiele mniejsze ilości energii z odnawialnych źródeł niż w krajach europejskich,
 • Eksploatacja złóż – jest to zagrożenie głównie w przypadku kopalni odkrywkowych.
 1. Podsumowanie

Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju stanowią istotny element działań prowadzonych w Polsce na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Warto pamiętać o tym, że ochrona środowiska to nie tylko zadanie państwa czy samorządu terytorialnego, ale również każdego z nas. Każdy z nas może działać na rzecz ochrony środowiska, poprzez np. ograniczanie zużycia wody i energii, segregację odpadów czy wybieranie środków transportu bardziej ekologicznych.

You may also like...