Jak działa system prawny: hierarchia aktów prawnych i zasady interpretacji prawa

W dzisiejszych czasach większość działań, jakie wykonujemy, podlega różnym aktom prawnym. Co to oznacza i jak działa system prawny? W poniższym artykule omówione zostaną najważniejsze aspekty prawa: hierarchia aktów prawnych oraz zasady interpretacji prawa.

HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH

  1. Konstytucja

Najważniejszym akt prawny w Polsce jest konstytucja. To na jej podstawie tworzone są inne akty prawne. Konstytucja określa strukturę władz państwowych, a także prawa i wolności obywateli.

  1. Ustawa

Ustawa to akty prawne, które są tworzone przez parlament. Mają one moc obowiązującą na terenie całego kraju. W związku z tym, są one wyższym aktem prawnym od rozporządzeń, które wydawane są przez organy wykonawcze.

  1. Rozporządzenie

Rozporządzenia to akty prawne wydawane przez organy administracji publicznej, takie jak ministrów, prezydentów miast czy gmin. Mają one jednak niższą rangę niż ustawy.

  1. Akt normatywny niższego rzędu

Do aktów normatywnych niższego rzędu zalicza się m.in. akty prawne wydawane przez organy samorządu terytorialnego czy decyzje administracyjne. Są one niższe w hierarchii od rozporządzeń.

ZASADY INTERPRETACJI PRAWA

  1. Zasada literacka

Zgodnie z tą zasadą, tekst ustawy powinien zostać zrozumiany w sposób dosłowny. Słowa w nim zawarte mają jednoznaczne znaczenie i nie powinny być interpretowane w sposób umowny.

  1. Zasada celowości

Zasada ta zakłada, że prawo powinno być interpretowane w sposób, który uwzględnia cel, jaki inspirował ustawodawcę przy tworzeniu danego przepisu.

  1. Zasada systemowości

Interpretacja prawa powinna uwzględniać cały system prawa, a nie tylko konkretny przepis.

  1. Zasada racjonalności

Interpretacja prawa powinna prowadzić do rozwiązania jak najbardziej racjonalnego i celowego. Wybór takiego rozwiązania powinien być zgodny z celem, jakim kierował się ustawodawca przy tworzeniu przepisu.

PODSUMOWANIE

System prawny opiera się na hierarchii aktów prawnych oraz zasadach interpretacji prawa. W hierarchii aktów prawnych konstytucja zajmuje najwyższe miejsce, a akty normatywne niższego rzędu – najniższe. Zasady interpretacji prawa to zasady literacka, celowości, systemowości oraz racjonalności. Warto pamiętać, że znajomość prawa jest ważna nie tylko dla prawników, ale dla każdej osoby, która chce uniknąć nieporozumień i konsekwencji wynikających z naruszenia prawa.

You may also like...